úterý 10. září 2019

Bábadží: Poutníku Veliké Cesty ke SvoboděPoutníku Veliké Cesty ke Svobodě
Bábadží


Život s Bohem je bezbřehé štěstí, které se usídlilo ve tvém srdci!
Život s Bohem je jako řeka Blaženosti, která zaplnila duši i tělo, a teď skrz tebe proudí do světa ke každé bytosti!
Ty jsi tady, v tomto těle, – aby ses stal dokonalejším, aby ses přibližoval k Bohu a abys s Ním splynul ve Sjednocení!
Zapamatuj si, poutníku Veliké Cesty ke Svobodě: tvůj život je důsledek tebou přijaté výzvy k boji se svými neřestmi, se svým egocentrizmem!
V tomto boji můžeš bojovat na straně Boha! A věz, že v této bitvě vždy vítězí Bůh!

* * *
Svoboda je nejvyšší Odměna, která se získává v Jednotě s Bohem!
Existuje svoboda malá, a existuje i Svoboda Velká – Svoboda s velkým počátečním písmenem!
Splynutí s Bohem dává Svobodu Vyššího Já, ale ne svobodu pro nižší.
Pochop rozdíl mezi maličkou svobodou s malým písmenem – a Velikou Svobodou!
Malá svoboda znamená možnost dělat všechno podle osobních přání mysli. A bude vždy omezena možnostmi a okolnostmi.
"Odevzdejte se naprosto Bohu!" – kolikrát už lidé slyšeli tato slova v trochu se odlišujících formulacích – od mnoha Božských Vyslanců! Ale znovu a znovu kněží a vládci začínali svými egoisticky zaměřenými myslemi zkreslovat Učení Boha, a nahrazovali je dogmaty a obřady, které lidem omezovaly svobodu vůle: aby se podřídili jejich světské moci a vůdcům té či oné sekty.
Avšak Cesta k Veliké Svobodě začíná láskou!
Věz, že tvoji svobodu milovat nemůže nikdo nikdy omezit!
Ponoř se do Božské Lásky hned teď!
Poznej Ji, prosyť se Jí!
Tu svobodu ti nikdo nemůže vzít! Nemohou ji omezit okolnosti a životní obtíže!
Je to jenom tvoje volba: milovat tak – nebo nemilovat!
Tvoje Láska je Bůh v tobě!
Je to svoboda projevovat Boha, Který žije v tobě, když ty a Oceán Božské Lásky tvoříte Jedno!
* * *
Ty jsi – ve Mně!
Dýchej Mojí Svobodou!
Pak bude Můj Úsměv líbat každou buňku, každý atom tvého těla – a dojde k přeměně duše i těla!
Pociť naše Splynutí, kdy Já naplňuji Sebou úplně všechno kolem tebe i tebe celého. Dokonce i ostrůvek tvého těla se utápí v Mém Světle a mění se v mlhovinu ze zářících hvězdných atomů, usmívajících se Mým Úsměvem a rozpouštějících se vyzařováním Mé Lásky!
Dívej se na okolní svět, na situace a lidi v něm – Mýma Očima!
Můj Pohled, plný Průzračného Klidu, přináší hluboké pochopení všeho, na co se budeš dívat spolu se Mnou.
Můj Pohled, naplněný Zářením Božské Lásky, přeměňuje duši dokonce i Mým lehkým Dotykem!
* * *
Bůh je Všemohoucí a Vševědoucí! Bůh je Největší Moudrost a Spravedlnost! Bůh je Nejněžnější a všechno chápající Láska!
Poznejte to v sobě samotných!
Svoboda se získává v úplném Splynutí s Bohem v Jeho Velikých Hlubinách!
Je třeba se naučit vycházet z těchto Hlubin jako Láska, neztráceje přitom Soupodstatnost s Bohem!


(Zapsala Anna Zubkova v srpnu 2019.)

pondělí 9. září 2019

Učení Bábadžího

Učení Bábadžího


Teď posoudíme Učení o Cestě k Duchovní Dokonalosti Avatára Bábadžího.
Bábadží – to je Ten, Kdo se ze Své vůle od věků znovu a znovu vtěluje na Zemi, aby pomáhal hledajícím Pravdu a učil hlavní duchovní vůdce naší planety.
Předchozí Bábadžího život je nám známý z Jógánandovy knihy [82]. Jógánanda konkrétně popisuje, jak si Bábadží libovolně dematerializoval a znovu vytvářel Svoje tělo, poněvadž si právě takový způsob přemísťování po Zemi zvolil, a také prováděl materializaci předmětů.
Následně přišel Bábadží na Zemi v těle – znovu v Indii – v létech 1970 až 1984 (materializoval si hned dospělé tělo), aby mohl učit lidi technice nejvyšších stupňů meditačních praktik. Se Svými přívrženci také mluvil o tom, jak by si měli nejlépe zorganizovat život před tváří Boha.


Tato kapitola je zkrácený překlad vydání «Učení Bábadžího» (Vydavatelství  ‘Haidakhandi Samaj’, Indie, 1990). Originál se skládá z «Úvodu» a výběru všech zapsaných výroků Bábadžího, uvedených v chronologickém pořádku, včetně těch, které byly adresovány pouze konkrétním společníkům. Pro toto ruské vydání byla vybrána ta slova Velikého Guru, která jsou významná pro všechny lidi a na všechny časy.


* * *
Vy byste měli hledat harmonii ve všem, co děláte!
Musíme zavrhnout žárlivost a závistivost, jako přinášející největší zlo.
Na cestě k Bohu vždy budou kopce a hory, které je třeba překonávat. ... Prací bojovníků je posunovat hory!
(V ášramu) je všem zakázáno rozdávat jídlo, oblečení a peníze obyvatelům vesnice. Vytvářelo by to u nich atmosféru očekávání darů, a pokud by se to neuskutečnilo, lidé by do ášramu přicházeli krást.
Každý, kdo přichází do ášramu, musí přijmout odpovědnost pečovat o něho.
Práce je uctívání.
Vykonávejte svoji povinnost! Neseďte bez práce! Teď je věk činnosti! Vykonávejte svoji karmajógu! Ukažte světu ideální aktivitu! Sloužení lidstvu je i sloužení Bohu a uctívání Boha!
Zapomeňte na národnosti: tady jsme všichni jednotní! My jsme vesmírná rodina! Zavrhněte myšlenku oddělenosti, zbavte se pocitu «vyvolenosti»! Služte lidem myslí, tělem, penězi, věděním!
My všichni jsme si rovni, nezávisle na tom, v jaké zemi jsme se narodili! Proto musíme národnostní rozdíly ignorovat! |My všichni jsme jednotní!
Pracujte jako jednotný oddíl: tady nejsou ani kasty, ani různé víry – vůbec žádné rozdíly!
Bábadží žehná všem, kdo upřímně konají svou povinnost a naplno se věnují své práci! Vykonávejte svou povinnost s láskou!
Když před světem vyvstanou nejtěžší problémy, Bůh na Sebe bere lidskou podobu. On přichází, aby uspokojil potřeby a přání lidstva. Nicméně, když Pán přichází v lidské formě, málokdo Ho poznává. Jenom ti, komu se Pán přeje odhalit, si uvědomí, že On je ve skutečnosti větší, nežli jenom obyčejný člověk.
Vy si myslíte, že Bábadží tady jenom tak sedí, a nic nedělá? Ale On byl a je všude! A On dělá velice mnoho! Bábadží, který tady sedí, je také přítomný v srdcích všech lidí!
Ti, kdo se fyzicky nacházejí daleko odsud, si nesmějí myslet, že jsou vzdálení, – oni jsou také blízko Mne!
Já neuznávám rasy a kasty! Já vidím jenom jedno lidstvo! Já pracuji pro lidstvo zde!
Zapal světlo v sobě, a poté ho zapal v druhých! Podobně, jako když se světlo šíří v místnosti z jedné svíčky na druhou, — tak i my musíme šířit lásku od srdce k srdci!
Jestliže jste toho hodni, ukážu vám velkou svobodu, větší, nežli tu, o které jste kdykoliv předtím snili!
Být silný – to neznamená být hrubý a bezcitný. Stát se silným – to znamená pozvednout se nad potěšení i bolest, být nad horkem i chladnem!
Existuje mnoho doktrín. Držte se jen principu Pravdy, Prostoty a Lásky. Žijte v pravdě, prostotě a lásce, a také praktikujte karmajógu!
Přišel jsem, abych lidstvo zaměřil na vysokou Cestu. Já nepatřím k nějakému určitému náboženství, ale Já si vážím všech náboženství. Já toužím po duchovním rozletu všeho lidstva.
Výsledkem usilovné práce je štěstí, a výsledkem lenosti je bolest.
Já chci, abyste se stali odvážnými bojovníky a pečlivě vykonávali každou svou povinnost! To všechno je pro vaše vlastní dobro!
Nyní budou probíhat změny v obrovském měřítku, jako v časech Mahabháraty.
Nepolevujte v práci, postupujte dopředu! Karmajóga je vaše prvořadá činnost!
A v každém okamžiku – s každým dechem, během jídla, spánku i práce – pamatujte na Boha!
Dokonce i Slunce a Měsíc můžou sejít se svých drah, ale víra musí být neotřesitelná! Nikdy se nepoddávejte falešným doktrínám!
Dokud jsou vaše mysli a srdce nečisté – jak by mohl Bůh žít ve vašich srdcích? Voda, která je schopná očistit vaše srdce, je jméno Boží. Proto všechny učte všude opakovat Boží jméno.
Ale Já nepotřebuji zahálčivé lidi! Džapa*1 nenahrazuje karmu*2! Džapa a práce probíhají společně!
Nechci, aby se džapa stala záminkou pro nicnedělání! Vykonávejte džapu a přitom ji spojujte s prací – a získáte Osvobození!
Pracujte – a buďte světlem; a opakujte jméno Boží!
Připoutanost k materiálním věcem člověka připoutává i k životu*3. Jestliže jste připoutáni k životu a bojíte se smrti, pak s tím strachem umíráte a to břemeno vás tíží. Ale pokud umíráte beze strachu, s pamatováním na Boží jméno, pak duše opouští tělo, osvobozená od toho strachu a připoutanosti. A jestliže poté získáváte nové zrození, duše zůstává osvobozená od strachu. A když umíráte v Jednotě*4 – osvobozujete se od opakovaného zrození, pokud si ho vy sami nepřejete.
Musíte vždy mít čisté smýšlení ve vztahu jednoho k druhému!
Všichni musíte být šťastní a zdraví! Pociťujte a važte si radosti života!
Semena spravedlivosti jsou zaseta ve vašich srdcích, abyste poté zapalovali srdce druhých! Sním o všeobecném blahu pro všechny lidi!
Vy musíte udělat všechno, co je možné, pro zdokonalování lidstva! Všichni lidé budou spaseni, jestliže dobrota a milosrdenství všude převládnou. Musíte pracovat pro duchovní růst lidstva, vymycovat pýchu, závist a nenávist. Sjednocujte se v lásce pro duchovní růst! Každý z vás dnes musí složit přísahu obětování všeho kvůli dosažení tohoto sjednocení!
Odhazujte svoje připoutanosti! A buďte připraveni dokonce i spálit svoje těla – kvůli všeobecnému blahu a spravedlivosti.
Proč připoutáváte svoje mysli k pomíjivým věcem tohoto světa? Připoutávejte se k Bohu!
Odstraňte nenávist a závist! Tomu samému učil Ježíš Kristus. Kde je nenávist a závist – tam není lásky!
Já nemiluji zahálku a klepy. Vy jste přijali toto zrození na Zemi, abyste pracovali. Pracujte usilovně! Co byste jinak ukázali Bohu, až zemřete? Pracujte usilovně!
Nepoužívejte drogy, radši se učte oddanosti a čistotě! Brát drogy je přísně zakázáno! Jestliže to děláte – žádný vzestup nebude, zůstanete stejní!
Všichni se musíte učit disciplíně. Buďte soustředění 24 hodin denně! Všichni musíte složit přísahu pracovat a sloužit, dělat dobro a přemýšlet jen v dobrém! V souladu s Mým plánem získává Osvobození jenom ten, kdo praktikuje karmajógu.
Ať už dostanete jakékoliv peníze, utrácejte je na dobré cíle!
Říkám vám to v roli Svého sloužení lidstvu: pracovat, myslet v dobrém a zasvětit svůj život lidstvu je to nejdůležitější! Každý koutek světa se musí probudit a uslyšet tato slova!
Pouze usilovná práce může člověka udělat silným a energickým!
Přemýšlejte o dobrém! – Buďte dobrými! – Dělejte dobro! Člověk může vyznávat jakékoliv náboženství, následovat jakoukoliv cestu nebo praktiku, ale musí být dobrý a soucitný!
Zpěvy k uctívání Boha se musejí provádět tak, aby rozechvívaly duši, aby vzbuzovaly hluboké city. Je třeba zpívat s láskou! Nezpívejte tak, jako byste hráli v divadelním představení! Když hrajete hudbu, musí se dotýkat srdce, aby nadlouho zůstala v paměti! Když zpíváte – musíte z toho mít vy sami i posluchači požitek! Kirtan*5 byste měli provádět harmonicky a v pomalém rytmu. Vložte do něho duši a on začne téct! Melodie se musí řinout ve vší svojí sladkosti!
Myslete na Zemi, jako na Matku! Země je jednotná! Nerozdělujte tím, že o sobě budete přemýšlet jako o příslušejících k té či oné zemi. My všichni patříme jedné Zemi! Dívejte se do budoucnosti v perspektivě dobrých skutků pro celý svět, a ne pouze pro jednu zemi.
Když lidské bytosti přicházejí na tento svět, zapomínají na svoji povinnost a upadají do připoutanosti k máje*6 a pojmům «mně» a «moje». Takovým způsobem zapomínají na Boha.
Závist, nenávist – to jsou ty dvě příčiny, ze kterých lidé hynou. Ve vašich životech nesmí být místo pro tyto dvě neřesti!
Já jsem proti tomu nenásilí, které dělá z lidské bytosti zbabělce! Bojujte za Pravdu! Abyste se mohli směle podívat životu do tváře, je nutné, abyste měli odvahu!
Každý musí vést život, plný statečnosti a odvahy! Člověk bez odvahy je podobný umrlci!
Chci vytvořit svět statečných lidí, odvážně vítajících život – život takový, jaký je!
Hlavní naší povinností je pamatovat na tento základní princip, – šířit po celém světě Poselství o karmajóze. Je třeba dávat všem příklad tím, že ji praktikujeme.
Služba lidstvu je nejlepším sloužením Bohu! Naším heslem je – «Práce je uctívání Boha»!
Jedinou cestou k dosažení siddhi, k získání skutečné síly je karma – činnost.
Jestliže se naučíte správné činnosti – pak dokážete všechno. Činnost je Mahájóga, Nejvyšší Jóga! Musíte postupovat dopředu prostřednictvím činnosti! Člověk musí konat!
Hlavním úkolem, který zadává Maháprabhudží*7 je, že musíte být precizní ve všech činnostech, vždy!
Existuje mnoho druhů jógy, ale karmajóga má nadřazený význam! Na počátku musí být karmajóga, a potom se můžou přidávat další druhy jógy.
Všichni Velcí, přicházející do světa, dosahovali vzestupu prostřednictvím karmajógy!
Karmajóga nás učí vést opravdový život. Jenom karmajóga je schopna přeměnit svět! Nečinnost je příčinou utrpení a všech neštěstí!
Učte svoje děti karmajóze, aby se mohly stát lidmi s dobrými a silnými charaktery!
Pečujte o tělo! Dokud jsou vaše těla zdravá, můžete sloužit! Pokud byste byli nemocní – jak byste mohli sloužit? Mít dobré zdraví je velice důležité! Abyste plnili karmu, je životně důležité udržovat tělo zdravé! Proto se řiďte poučeními o čistotě a zdraví a učte tomu druhé!
Každý z vás musí překonávat strach ze smrti a naději na život – a postupovat dopředu, přičemž musí plnit karmajógu! Musíme vykonávat ty činnosti, které budou ve prospěch druhým, ale nejen druhým lidem – ale celkově i celému Univerzu!
Šrí Maháprabhudží velmi potřebuje statečné a odvážné lidi v tomto světě! Pokud lidé, naplnění bezmeznou vírou a oddaností k Bohu, následují s pevným odhodláním Cestu Pravdy, Prostoty a Lásky prostřednictvím karmajógy, pak svých cílů dosáhnou! Když celý svět hoří v ohni hříchů a utrpení a plamen je připraven pohltit celý svět, je tohle jediná cesta záchrany!
Nedávejte prostor strachu! Lidé musejí pracovat nebojácně! Když je člověk nebojácný, nikdo mu nemůže v bitvě vzdorovat – jak v bitvě materiální, tak i v duchovní! On vychází jako vítěz ze všech životních soubojů!
Maháprabhudží má vládu nad «bohem smrti». Maháprabhudží může stvořit nebo zničit celé světy podle Své Vůle. Jestliže jste Jeho oddanými žáky – jak byste mohli mít nějaký strach? Nemusíte se vůbec ničím znepokojovat! Buďte nebojácní!
Teď vám Bábadží předkládá ještě jeden bod — musíme zničit v našich myslích pojmy «já» a «moje». Jestliže patříte celému vesmíru – nejsou pojmy «já» a «moje» nemístné? To není péče o jednoho jednotlivého člověka, ale o celý vesmír.
Každý musí odstraňovat rozdíly mezi sebou a druhými a pracovat v jednotě s celým světem!
Je jenom jedna cesta záchrany lidstva – je to přeměny lidských srdcí. Šrí Maháprabhudží pro to dá k dispozici celou Svoji Duchovní Sílu, ale každý muž a každá žena budou muset také vynaložit maximální úsilí pro dosažení tohoto cíle!
Jakoukoliv cestou, jakýmkoliv možným způsobem dělejte dobro druhým, dělejte je šťastnými! Každému člověku, každé zemi poskytujte to, čeho se jim nedostává!
Jestliže se zabýváte dobrou činností a vykonáváte dobré skutky, pak budete mít dobrý spánek, dobrou chuť k jídlu, a špatné myšlenky se nikdy neobjeví ve vašich myslích. Jinak budete stále kritizovat druhé lidi.
Jídlo, které jíme, musí být čisté a výživné. Musíme věnovat zvláštní pozornost zdraví každého člověka! Všude, kde jsou duchovní centra, se lidé musí snažit pěstovat dobrou zeleninu, připravovat chalvu a rozdávat ji druhým. Jídlo musí být výživné, aby se zvětšovala vaše síla a aby se také posilovala mysl. Pro plnění karmy je nutné udržovat tělo v pevném zdraví! Jestliže tělo nemá sílu – jak budete pracovat? Musíme jíst výživná jídla – aby naše těla byla plná energie a aby naše mozky lépe pracovaly*8!
Já potřebuji svět silných a zdravých lidí! Já chci, aby lidé v tomto Vesmíru byli ve svých činnostech rychlí jako vítr! Já chci, aby lidé pracovali s veškerou energií těla! V této době svět naléhavě potřebuje smělé, silné lidi!
Musíme následovat cestu, která nás udělá silnými! Jak toho dosáhnout? Jedině usilovnou prací a aktivitou! Proto je tak důležité být činorodými a pracovitými! Podívejte se na Bábadžího, Který pracuje od rána do večera jako stroj!
Musíme se spoléhat jen na sebe, a nepřekládat svůj náklad na druhé!
Nikdo nesmí končit s praxí karmajógy! Je to věčná, neměnná Cesta!
Je faktem, že veliký oheň hříchů a zármutku hoří po celém světě. Každý vtělený prochází skrz tento oheň a pracuje v něm! Smrt tančí před očima každého!
Pohromy, které se dějí na tomto světě, jsou nevyhnutelné. Jenom ten, kdo má silné odhodlání ke konání dobra a kdo je naplno oddán Bohu, – jenom ten to může přežít!
Jenom ten je v bezpečí, kdo se úplně odevzdal do Boží moci!
Nesmíte dělat nic, co by mohlo přinést škodu druhým. Jenom ta práce, která je k prospěchu většině lidí, se může nazývat opravdovou karmajógou.
Říkám vám, že musíte věnovat svůj čas a energii blahu celého vesmíru! Jenom tak můžete získat užitek! A pokud něco děláte – vykonávejte to s cílem blaha pro všechny!
Musíte být aktivní a vytvořit velkou mezinárodní organizaci – větší, nežli každá, co existovala v historii lidstva!
Musíme postupovat vpřed kvůli duchovnímu vzestupu lidstva!
Musíte odhodit strach ze smrti a naději na život na Zemi, a kráčet vpřed! Nebojte se ohně ani vody! Když je zapotřebí, skočíme do Oceánu! Když přijde čas, musíme být připraveni vrhnout se do Ohně! Proto my všichni musíme být houževnatí a pevní! Musíte mít jenom jeden cíl – sloužit každé bytosti ve vesmíru!
Jenom ten, kdo je ostražitý a důsledný, může mít úspěch v životě!
Já nemám rád nepoctivost! Já chci, aby byl každý čestný a věrný povinnostem!
Každý musí oddaně vykonávat svoji povinnost! Musíte vědět, co byste měli dělat, a zabývat se právě tím. Díky karmajóze člověk nikdy neupadne, ale bude se pozvedat stále výš a výš! Neexistuje špatná nebo podřadná práce, pokud pracujeme v patřičné náladě!
Vůdci se musí stát ti, kteří mají znalosti a zkušenosti, kteří jsou plní ctností a jsou schopni šířit toto Poselství. Jejich slova musí být uvážlivá a moudrá – aby je lidé ochotně následovali. Vůdcové musí být nezištní. Musí to být lidé, kteří si přejí pracovat kvůli duchovnímu vzestupu lidstva! Vůdcové musejí milovat svoji zemi a věnovat veškerý svůj čas jejímu duchovnímu vzestupu. Oni musejí být schopni lidi nadchnout. To je velice důležité!
Každý musí následovat zdravý rozum a plnit svou povinnost, ale nečekat na to, až mu to řeknou. Plnění svojí povinnosti je největším uctíváním Boha, největším sloužením, největší oddaností a největší asketickou praktikou!
Vy musíte směřovat k Osvobození a pomáhat druhým v jejich Osvobození!


Bábadží Nepostižitelný*9


(Z Předmluvy autora knihy 'Bábadží Nepostižitelný'):

Před setkáním... s Bábadžím byl můj život pochmurný a temný. Myslím, že se mi to dělo proto, že se Bůh ke mně choval tak, jak jsem se já choval k Němu.
(Ale teď): Ty jsi Matka i Otec, Ty jsi Přítel i Milovaný, Ty jsi Poznání i Bohatství, Ty jsi pro mne všechno, ó můj Bože!


* * *
Bůh má mnoho jmen, ale On je Jednotný!
Já jsem přišel dávat, jenom dávat! Jste připraveni přijímat? Já dávám všechno, ale jen málokteří prosí o to, co jsem vám skutečně přišel dát!
Existuje jen jedna Pravda... Bůh je Pravda!
Těžká práce přináší štěstí, ale lenost přináší bolest.
Dělej svoji práci – a pak Já udělám tu Svoji!
Ta práce (sloužení karmajógy) není určena jen na dnešní den. Ta práce zůstane s vámi, kamkoliv půjdete; dokonce i po tom, co opustíte svoje těla a přejdete do jiného světa – půjde ta práce spolu s vámi! Budete za to odměněni! Jakou zahradu tady zakládáte, jaká semena dáváte do země – to dostanete i tam! To je duchovní, a ne materiální práce!
... Mezi lidmi existují vnější rozdíly, takové, jako rozdíly mezi rasami, ale všechny lidské bytosti jsou si rovny! Všechny jsou dětmi jednoho a toho samého Stvořitele!
K pohromám (na Zemi) bude docházet ze dvou příčin: proto, že lidé tak, jako dřív, myslí jenom na «já» a «moje», a to není Cesta Pravdy a Lásky, to není duchovní Cesta, a ještě proto, že všichni chtějí být «velkými», a nikdo nechce být «maličkým».
Milujte celé lidstvo a služte mu!
Pomáhejte všem!
Buďte šťastní!
Buďte zdvořilí!
Buďte zdroji nehasnoucí radosti!
Poznávejte Boha a všechno dobré v každém člověku!
Není svatého, který by neměl minulost, a není hříšníka, který by neměl budoucnost!
Važte si všech lidí! Pokud si nemůžete někoho vážit... – ať on nebo ona odejde z vašeho života!
Buďte originální! Buďte vynalézaví!
Buďte odvážní!
Neimitujte! Buďte silní! Buďte odolní!
Neopírejte se o cizí berle! Přemýšlejte svojí vlastní hlavou! Zůstávejte sami sebou!
Veškerá Dokonalost a všechny Božské ctnosti jsou ukryté uvnitř vás – odhalte je světu!
Moudrost má také základy ve vás – ať zazáří intenzívněji!
Ať vás Boží Láska osvobodí!
Ať se váš život stane podobným životu růže – v tichu hovořící jazykem vůně!


Vysvětlivky:

1. Opakování Božího jména.
2. Zde: činnost, práce.
3. K životu v těle, k tělu.
4. V Jednotě s Božským Vědomím.
5. Bohoslužba se zpíváním Božího jména.
6. Iluze.
7. Občas tak o Sobě mluvil Bábadží.
8. V Bábadžího ášramu, tak jako ve všech opravdově duchovních náboženských školách, se praktikovalo čistě "nezabíjené" stravování (tj. s vyloučením jídel z masa a ryb).
9. Uvádíme základní citáty ze stejnojmenné knihy [20].
V základní části výběru citátů jsou slova, pronesená Bábadžím osobně.středa 12. prosince 2018

Duchovní Učitelé – Ježíš Kristus

Duchovní Učitelé

Předkládáme vaší pozornosti fotografie několika Učitelů.
Neshromažďovali jsme tuto kolekci proto, abyste se na Ně prostě jen dívali očima těla, a samozřejmě ani kvůli tomu, abyste se klaněli Jejich obrazům. Vždyť Oni to přece nepotřebují!
Každý z představených Učitelů nám může posloužit jako etalon (vzor) Zjemnělosti a Čistoty!
A my bychom se měli snažit se Jim připodobnit stavem duší.
Ale kvůli tomu je zapotřebí se rozvíjet jako duchovní srdce.

Ti, pro které se duchovní srdce už stalo základem jejich žití, se mohou prostřednictvím slaďování s konkrétním Učitelem rozvíjet dále cestou duchovního zdokonalování.

Obrázek si zvětšete rozkliknutím. Stisknutím klávesy F 11 obrázek přepnete do režimu celé obrazovky, na normální obrazovku se vrátíte opětovným stiskem F 11.


Sladíme se s něžností a jemností Ježíše Krista. Budeme se snažit stát
takovými,  jako je On. Bůh není strašidlo, ale zjemnělá a něžná Láska.


'Zjevení Krista'. Malíři Ivanovovi se podařilo předat stav Ježíše Krista, Jehož 
duchovní srdce (čakra anáhata) je zaměřeno dopředu na shromážděné lidi.Duchovní Učitelé – Bábadží

Duchovní Učitelé

Předkládáme vaší pozornosti fotografie několika Učitelů.
Neshromažďovali jsme tuto kolekci proto, abyste se na Ně prostě jen dívali očima těla, a samozřejmě ani kvůli tomu, abyste se klaněli Jejich obrazům. Vždyť Oni to přece nepotřebují!
Každý z představených Učitelů nám může posloužit jako etalon (vzor) Zjemnělosti a Čistoty!
A my bychom se měli snažit se Jim připodobnit stavem duší.
Ale kvůli tomu je zapotřebí se rozvíjet jako duchovní srdce.

Ti, pro které se duchovní srdce už stalo základem jejich žití, se mohou prostřednictvím slaďování s konkrétním Učitelem rozvíjet dále cestou duchovního zdokonalování.

Obrázek si zvětšete rozkliknutím. Stisknutím klávesy F 11 obrázek přepnete do režimu celé obrazovky, na normální obrazovku se vrátíte opětovným stiskem F 11.  


Obraz Bábadžího z Haidakhanu, ve kterém se On rád zjevuje žákům.

Bábadží v Hlubinách Světla. Můžeme se – prostřednictvím slaďování
– ponořovat do tohoto Světla.


Jedna z meditací Buddhi-jógy.


Pohled Bábadžího.

Pohled z anáhaty dozadu.Úsměv Bábadžího.


Související: Učení Bábadžího